Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Ευκαιρία ανάπτυξης εργασιών στην ασφάλιση επαγγελματικών χώρων

Πηγή: insuranceworld.gr
Χωρίς ασφάλιση λειτουργούν χιλιάδες επαγγελματικοί χώροι κυρίως λόγω της έλλειψης ενημέρωσης των επιχειρηματιών

Το γραφείο είναι η βάση του κάθε ελεύθερου επαγγελματία. Ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο ή το αντικείμενο της εργασίας τους, σχεδόν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν, ως έδρα τους, ένα χώρο, το γραφείο τους.

Επίσης, όσοι ασχολούνται με τον τομέα της παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν, συνήθως, ένα χώρο γραφείων. Εκτός, όμως, από όλους αυτούς, υπάρχουν και πολλοί που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ή στην παραγωγική διαδικασία, οι οποίοι όμως διατηρούν ανεξάρτητους χώρους γραφείων, έξω ή μακριά από τα καταστήματα, τις αποθήκες ή τις παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός των γραφείων αυτών είναι ανασφάλιστα. Ο βασικότερος λόγος είναι η έλλειψη ενημέρωσης των επαγγελματιών και η λαθεμένη άποψη που έχουν οι περισσότεροι ότι, σε έναν τέτοιο χώρο, δεν υφίστανται ουσιαστικοί κίνδυνοι. Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική. Ο χώρος ενός γραφείου «εγκυμονεί» πολλούς κινδύνους και ο βαθμός επικινδυνότητας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

 

Κατηγορίες κινδύνων

Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τους κινδύνους που υπάρχουν ή δημιουργούνται σε ένα χώρο γραφείων σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:


I. Κίνδυνοι περιουσίας

Καταρχήν, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στα «γραφεία» περιλαμβάνονται όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται ως γραφεία και όχι μόνο όσοι βρίσκονται σε ειδικώς κατασκευασμένα κτίρια γραφείων. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας, το οποίο κατασκευάστηκε για κατοικία, αν χρησιμοποιείται ως ιατρείο ή ως δικηγορικό γραφείο, ασφαλίζεται ως επαγγελματικός χώρος
γραφείων και όχι ως κατοικία.

Οι κίνδυνοι περιουσίας αφορούν στις ζημιές που μπορεί να γίνουν αφενός στο κτίριο και τις τυχόν βελτιώσεις του κτιρίου και αφετέρου στα έπιπλα και τα σκεύη, στα αναλώσιμα, στα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας για την άσκηση του επαγγέλματός του, στα τυχόν δείγματα εμπορευμάτων ή κατασκευών και γενικώς σε οτιδήποτε υπάρχει εντός των χώρων του γραφείου. Επίσης, στην κατηγορία αυτή των κινδύνων περιλαμβάνονται και οι ζημιές σε διαφημιστικές επιγραφές στην εξωτερική όψη του κτιρίου, σε πινακίδες και στον περιβάλλοντα χώρο. 


Το εύρος των καλύψεων εξαρτάται από την επιλογή του επαγγελματία, ξεκινά από τις απλές και βασικές καλύψεις έναντι κινδύνων φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης και επεκτείνεται σε πλήθος καλύψεων, έναντι πολλών κινδύνων, όπως πλημμύρας, καθίζησης, κατολίσθησης, τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών φαινομένων, σεισμού, κλοπής, ληστείας, θραύσης υαλοπινάκων, καθώς και σε καλύψεις διαφόρων εξόδων που δημιουργούνται λόγω μιας ζημιάς όπως έξοδα μεταστέγασης, αποκομιδής συντριμμάτων, απώλειας κερδών, νομικής προστασίας κ.λπ. Αν ένας επαγγελματίας ή μία επιχείρηση έχει πολλούς χώρους γραφείων (π.χ. υποκαταστήματα), έχει τη δυνατότητα είτε να ασφαλίσει κάθε γραφείο χωριστά, με ανεξάρτητο συμβόλαιο, είτε να ασφαλίσει όλα τα γραφεία με ένα συμβόλαιο, αλλά με λεπτομερή αναφορά στη θέση, την περιγραφή, το περιεχόμενο, τις καλύψεις και τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια του κάθε γραφείου χωριστά.


Πολλές φορές, στα συμβόλαια περιουσίας περιέχονται και καλύψεις αστικής ευθύνης προς τρίτους, αλλά μόνο για τους καλυπτόμενους με το ασφαλιστήριο κινδύνους. Για παράδειγμα, αν συμβεί μια πυρκαγιά στο γραφείο και επεκταθεί σε διπλανή οικοδομή, τότε καλύπτεται η τυχόν ευθύνη, για συγκεκριμένο όμως ανώτατο ποσό.
 

II. Κίνδυνοι αστικών ευθυνών

Όταν αναφερόμαστε σε κινδύνους αστικών ευθυνών, εννοούμε τη γενική αστική ευθύνη επαγγελματικού χώρου. Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες-Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες), λόγω ατυχήματος που πιθανώς προκληθεί σε τρίτους με υπαιτιότητά του, από την κατοχή, χρήση και γενικά από τη λειτουργία των χώρων που χρησιμοποιεί ο ασφαλισμένος για την άσκηση της δραστηριότητάς του. Επιπλέον, το ασφαλιστήριο καλύπτει και προστατεύει τον ασφαλισμένο από τις πράξεις ή τις παραλείψεις των υπαλλήλων του, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο αυτό και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα, από αμέλεια, να προκληθεί ζημιά σε βάρος κάποιου τρίτου, είτε σε πράγματά του (υλικές ζημιές) είτε σε αυτόν τον ίδιο (σωματικές βλάβες ή θάνατος).

Στους «τρίτους» περιλαμβάνονται οι πελάτες που θα βρεθούν στο γραφείο, οι προμηθευτές, οι επισκέπτες και κάθε άλλο άτομο που τυχόν βρεθεί στο χώρο, εξαιρούνται όμως οι εργαζόμενοι-υπάλληλοι του ασφαλισμένου.


Οι καλύψεις μπορεί να επεκταθούν, ώστε να καλύπτουν και την εργοδοτική ευθύνη του  ασφαλισμένου επαγγελματία έναντι των υπαλλήλων του, για τις πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις, αλλά και την ηθική βλάβη του εργαζόμενου, λόγω τραυματισμού του, ή την ψυχική οδύνη των συγγενών του λόγω θανάτου του. Με προαιρετική, επίσης, επέκταση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εντάσσεται συνήθως και η αστική ευθύνη προς τρίτους από τη λειτουργία των φωτεινών επιγραφών ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων του επαγγελματία, στην εξωτερική όψη του κτιρίου.


Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν αναφερόμαστε στην επαγγελματική αστική ευθύνη, για παράδειγμα ενός γιατρού ή ενός πολιτικού μηχανικού, γιατί οι καλύψεις αυτές είναι ευρύτερες του «χώρου των γραφείων» και αφορούν στον ίδιο τον επαγγελματία, ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο άσκησης του επαγγέλματός του.
 

III. Κίνδυνοι ατυχημάτων εργαζομένων

Αν υπάρχουν εργαζόμενοι στα γραφεία του επαγγελματία, τότε υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος ενός ατυχήματος. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ευθύνης ή όχι του εργοδότη για το συγκεκριμένο ατύχημα, είναι σωστό και κοινωνικά δίκαιο να υπάρχει ένα ομαδικό συμβόλαιο ατυχημάτων για όλους τους εργαζόμενους. Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, μπορεί να σχεδιασθεί ένα συμβόλαιο που να περιλαμβάνει κεφάλαια για την απώλεια ζωής, τη μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, τη νοσοκομειακή περίθαλψη και άλλα πιθανά έξοδα του εργαζόμενου, που προκλήθηκαν από ένα ατύχημα. Ακόμα, μπορεί να περιλαμβάνει ποσά για την αναπλήρωση του εισοδήματος του εργαζομένου, για όσο διάστημα μείνει εκτός εργασίας ή να επεκτείνεται και να καλύπτονται και τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα ή η νοσηλεία των εργαζομένων και σε περιπτώσεις ασθένειας.

Τέλος, σε μεγαλύτερες συνήθως επιχειρήσεις, στα ομαδικά συμβόλαια μπορεί να περιλαμβάνονται και αποταμιευτικά προγράμματα δημιουργίας ενός εφάπαξ.


IV. Ειδικοί κίνδυνοι

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κίνδυνοι που δεν έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να ενταχθούν σε μία από τις άλλες κατηγορίες ή χρειάζονται εξειδικευμένες ασφαλιστικές ανάγκες.

Παραδείγματα τέτοιων καλύψεων είναι:

• η Νομική Προστασία
• η Τεχνική Βοήθεια,
• η κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αν στα συγκεκριμένα γραφεία λειτουργούν δίκτυα Η/Υ ή άλλα ηλεκτρονικά μηχανήματα,
• η ασφάλιση έργων τέχνης, αν στα συγκεκριμένα γραφεία εκτίθενται συλλογές ή έργα τέχνης κάθε μορφής.


Ασφαλίσεις ιδιοκτητών-ενοικιαστών

Όπως σε όλες τις ασφαλίσεις περιουσίας, η ασφάλιση πραγματοποιείται από τον ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, αν ο επαγγελματίας είναι και ο ιδιοκτήτης του γραφείου, τότε όλες τις ασφαλίσεις του κτιρίου, του περιεχομένου, του εξοπλισμού, των προσωπικών ατυχημάτων και των αστικών ευθυνών του χώρου, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον επαγγελματία που χρησιμοποιεί το χώρο. Αν όμως ο επαγγελματίας έχει νοικιάσει το γραφείο, τότε η ασφάλιση του κτιρίου του γραφείου γίνεται από τον ιδιοκτήτη του. Πολλές φορές, όμως, στο μισθωτήριο συμβόλαιο προβλέπεται υποχρέωση του επαγγελματία να ασφαλίσει και το κτίριο, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του.


Πολυασφαλιστήρια

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει ειδικά πακέτα - πολυασφαλιστήρια, που απευθύνονται σε όλους τους ιδιοκτήτες ή χρήστες των γραφείων, κάθε μορφής.

Ανάλογα μάλιστα με την ιδιότητα του κάθε επαγγελματία και τη δραστηριότητα που ασκείται στο κάθε γραφείο, έχουν σχεδιάσει ειδικά πακέτα που περιλαμβάνουν και προτείνουν συγκεκριμένο συνδυασμό καλύψεων, ώστε να ανταποκρίνονται στους πραγματικούς κινδύνους που τον απειλούν. 


Στα πολυασφαλιστήρια αυτά, υπάρχουν καλύψεις και των τεσσάρων κατηγοριών, δηλαδή καλύψεις περιουσίας, αστικών ευθυνών, προσωπικών ατυχημάτων και ειδικών κινδύνων, ώστε να δημιουργείται ένα σφαιρικό “δίχτυ προστασίας” για τον επαγγελματία και από καλύψεις που, πιθανώς, δε θα σκεπτόταν ο ίδιος να αναζητήσει. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέχει ο επαγγελματίας είναι το ύψος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων και των ορίων ευθύνης της εταιρείας, γιατί, μερικές φορές, στα πολυασφαλιστήρια, στην προσπάθειά της η εταιρεία να μην παρέχει ακριβά ασφάλιστρα, μειώνει τα όρια ευθύνης της σε κάποιες κατηγορίες κινδύνων. 


Στις περιπτώσεις αυτές, ο επαγγελματίας μπορεί να ζητήσει μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια, κυρίως στις καλύψεις αστικών ευθυνών και προσωπικών ατυχημάτων ή να ζητήσει ανεξάρτητα συμβόλαια. 


Στην αγορά υπάρχουν πλέον και πιο σύγχρονα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου» για γραφεία και ιατρεία, που με τη μορφή του πολυασφαλιστηρίου καλύπτουν κάθε κίνδυνο περιουσίας, ατυχημάτων και αστικής ευθύνης, χωρίς να απαριθμούν αναλυτικά τις πιθανές αιτίες των ζημιογόνων γεγονότων, και σε αυτά συμφωνούνται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται και δεν καλύπτονται.
 

Κόστος ασφάλισης

Η ασφάλιση ενός γραφείου κοστίζει πολύ λιγότερο από όσο νομίζει ο καταναλωτής. Ακόμα και ένα πλήρες πολυασφαλιστήριο, για ένα συνηθισμένο γραφείο, κοστίζει πολύ λιγότερο από την ασφάλιση ενός αυτοκινήτου. Βέβαια, το τελικό κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και, κυρίως, από τις ασφαλιζόμενες αξίες, τα όρια ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας, τη δραστηριότητα του επαγγελματία, τις καλύψεις και τις απαλλαγές.

Σε κάθε περίπτωση, ένας πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πράκτορας, μεσίτης ή ασφαλιστικός σύμβουλος, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ενός
χώρου που χρησιμοποιείται για γραφείο ή τον ίδιο τον επαγγελματία, για όλα ταπρογράμματα που υπάρχουν στην αγορά και για το κόστος της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου