Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Ασπίς Πρόνοια: 10 και πλέον μήνες η αποζημίωση των ασφαλισμένων

Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για την αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Δέκα περίπου μήνες θα απαιτήσει η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των απαιτήσεων που έχουν οι ασφαλισμένοι της Ασπίδας, προκειμένου να ξεκινήσει μετά η διαδικασία αποζημίωσής τους.

Αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο της απόφασης που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης, βάσει της οποίας καθορίζονται τα στάδια για την αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου ζωής της εταιρείας που έκλεισε, τον προσδιορισμό του ανοίγματος που αφήνει πίσω της, αλλά και τη δυνατότητα για τη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου του χαρτοφυλακίου της εταιρείας σε άλλη εταιρεία.

Η σχετική απόφαση δεν καθορίζει τον τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων, στον βαθμό που αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης ρύθμισης που συνδέεται με την προοπτική δημιουργίας του Εγγυητικού Κεφαλαίου. Στους ασφαλισμένους ζωής εντάσσονται και οι ασφαλισμένοι που έχουν στην κατοχή τους νοσοκομειακά προγράμματα με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει συγκροτήσει σχετικό μαθηματικό απόθεμα γι' αυτά τα συμβόλαια.

Αναλυτικά η διαδικασία προβλέπει την απογραφή των ασφαλισμένων και των απαιτήσεών τους εντός 6 μηνών από την αποσφράγιση των γραφείων της επιχείρησης. Εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της απογραφής, ο Επόπτης αναρτά στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) τον κατάλογο των ασφαλισμένων, ο οποίος δημοσιεύεται παράλληλα και στον ημερήσιο Τύπο. Πρόσωπα που έχουν ασφαλιστεί και δεν είναι καταχωρισμένοι στον κατάλογο, μπορούν να εγγραφούν, εφόσον προσκομίσουν το ασφαλιστήριο ή την αίτηση ασφάλισης καθώς την απόδειξη καταβολής του ασφαλίσματος.

Στη συνέχεια ο Επόπτης καταρτίζει το Σχέδιο Αναμόρφωσης των Παροχών, το οποίο υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την κατάρτιση του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου. Το Σχέδιο Αναμόρφωσης αποσκοπεί στο να προσαρμόσει τις παροχές που προβλέπονται στο συμβόλαιο σε όσα προβλέπει η νομοθεσία, αίροντας προφανώς τις παροχές εκείνες που δεν είναι συμβατές με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Το Σχέδιο Αναμόρφωσης Παροχών μπορεί να επεκταθεί με βάση τις υποδείξεις της ΕΠΕΙΑ, σε περίπτωση μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου του χαρτοφυλακίου ζωής της εταιρείας, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω παρεμβάσεων στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης αγοραστή για το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ακολουθεί η κατάρτιση ενός 10 ημερών από την έγκριση του τελικού Σχεδίου Αναμόρφωσης, του Οριστικού Χαρτοφυλακίου Ζωής και Τεχνικών Αποθεμάτων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΙΑ, μέσω του οποίου ο ασφαλισμένος λαμβάνει γνώση της παροχής που δικαιούται όπως αυτή έχει ενδεχομένως αναπροσαρμοστεί, προκειμένου να επιλέξει εάν θα διατηρήσει την ασφάλισή του ή θα ζητήσει την εκκαθάρισή της. Ο Επόπτης τηρεί επίσης το Μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης Ζωής της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που έχει σε ασφαλιστική τοποθέτηση η εταιρεία.

Στη συνέχεια η ΕΠΕΙΑ προβαίνει σε προσδιορισμό της διαφοράς που προκύπτει από τις υποχρεώσεις της εταιρείας και τα περιουσιακά της στοιχεία. Οπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση, μέχρι την ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ανοίγματος, αναστέλλεται κάθε υφιστάμενη και μελλοντική εξαγορά ασφαλιστηρίου, ενώ ο υπουργός Οικονομικών μπορεί να αναστέλλει προσωρινά, μερικά ή ολικά την καταβολή των ασφαλισμάτων.

Πηγή: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου